top of page

 

નોર્થવુડ પાર્ક પ્રાથમિક શાળા

કોલિંગવુડ રોડ

બુશબરી

વોલ્વરહેમ્પટન

વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સ

WV10 8DS

 

01902 558715

 

northwoodpark.primary@wolverhampton.gov.uk

 

www.northwoodparkprimary.co.uk

 
મુખ્ય શિક્ષક 
શ્રી એ રોજર્સ
Northwood Park.png

લોજ ફાર્મ પ્રાથમિક શાળા

Furzebank માર્ગ

વિલેનહોલ

વોલ્વરહેમ્પટન

વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સ

WV12 4BU

 

01902 558077

 

postbox@lodgefarmprimary.co.uk

 

www.lodgefarmprimary.co.uk

 
મુખ્ય શિક્ષક
શ્રીમતી એન બોયઝ
qhKg5KCa_400x400.jpg

વિલિયર્સ પ્રાથમિક શાળા

Prouds લેન

બિલ્સટન

વોલ્વરહેમ્પટન

વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સ

WV14 6PR

 

01902 558993

 

villiersprimary@wolverhampton.gov.uk

 

www.villiersprimaryschool.co.uk

 
મુખ્ય શિક્ષક
શ્રીમતી એલ રોજર્સ
ru1s4vid.jpg

બુસિલ જોન્સ પ્રાથમિક શાળા

એશલી રોડ

બ્લૉક્સવિચ

વોલ્સલ

વેસ્ટ મિડલેન્ડ્સ

WS3 2QF

 

01922 710700

 

postbox@busilljonesprimary.co.uk

 

www.busilljonesprimary.co.uk

 
મુખ્ય શિક્ષક
શ્રીમતી એસ ફીલ્ડ
Busill Jones Favicon-01-01.png
bottom of page